Finance

Dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimo

Telsiai, Lietuva, 2017-02-10 17:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) —
AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Bendrovė) 2017 m. vasario 10 d. gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr. 241-17 „Dėl poveikio priemonės taikymo Bendrovei“ (toliau – Sprendimas). Sprendimu Bendrovė, be kita ko, įpareigota viešai paskelbti apie jį, nurodant:
1. Kad Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus Sprendimu Bendrovė buvo įspėta dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio pažeidimo.
2. Kad, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos vertinimu, 2015 m. Bendrovės finansinės ataskaitos neatitinka 2 TAS „Atsargos“, 16 TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ ir 39 TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ reikalavimų.
3. Pažeidimų poveikis finansinėms ataskaitoms:
3.1. Kadangi Bendrovė neįvertino 2015 m. gruodžio 31 d. 3,612 mln. Eur gautinų sumų iš susijusių asmenų – AB „Klaipėdos pienas“ ir AB „Žemaitijos pieno investicija“, būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant pradinę faktinę šio finansinio turto palūkanų normą, dabartinės vertės, tikslaus poveikio Bendrovės ir grupės finansinei būklei ir finansiniams rezultatams nustatyti negalima. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad buvo pripažintas visų iš susijusių įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas, kuris nebuvo pagrįstas, manytina, kad įvertinus gautinų sumų iš susijusių įmonių dabartinę vertę Bendrovės ir grupės 2015 m. turtas ir grynasis rezultatas padidėtų.
3.2. Kadangi Bendrovė nepagrindė 2015 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir grupės atsargų (fermentinių sūrių, esančių nokinime) vertės sumažinimo (atitinkamai 4,366 mln. ir 4,676 mln. Eur), tiksliai nustatyti poveikio Bendrovės ir grupės finansinei būklei ir finansiniams rezultatams nurodyti negalima. Tačiau, jei 2015 m. pabaigoje Bendrovės ir grupės atsargų (fermentinių sūrių, esančių nokinime) grynoji galimo realizavimo vertė, kuri Bendrovės nebuvo pagrįsta, būtų nustatyta kitokia, bei Bendrovės buvo nustatyta, tada Bendrovės ir grupės atsargų vertė 2015 m. gruodžio 31 d. galėtų būti didesnė arba mažesnė, negu nurodyta 2015 m. finansinėse ataskaitose.
3.3. Atsižvelgiant į tai, kad ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas veikloje, naudingo tarnavimo laikotarpis buvo nustatytas trumpesnis nei turto naudingumas ūkio subjektui (Bendrovei ir grupei), Bendrovės ir grupės praėjusių laikotarpių sąnaudos buvo padidintos, o turto vertė sumažinta.
4. Retrospektyviai ir perspektyviai finansinės ataskaitos bus ištaisytos, įvertintos ir paskelbtos viešai kartu su 2016 m. Bendrovės audituotomis finansinėmis ataskaitomis, nebent Bendrovė nuspręstų apskųsti Sprendimą teismui, kaip nurodyta žemiau.
Bendrovė taip pat pažymi, kad Sprendime pateikiama Lietuvos banko nuomonė dėl aukščiau nurodytų klausimų, susijusių su Bendrovės 2015 m. finansinėmis ataskaitomis, kuri nebūtinai sutampa su Bendrovės pozicija. Bendrovės vadovybei detaliai susipažinus su Sprendimu ir nesutinkant su jame išdėstyta Lietuvos banko pozicija, bus svarstomas klausimas dėl Sprendimo apskundimo teismui taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.         Teisininkas         G. Keliauskas         + 370 444 22208

Most Popular

To Top